ویزای کار در مالزی

امروز با بررسی شرایط صدور ویزای کار در مالزی با شما هستیم. شما برای کار در کشور مالزی نیازمند به یک job offer می باشید که اسپانسر شما گردد و دعوت نامه کاری را از شرکت ها یا کارنجات این کشور برای شما ارسال کند، مدت این ویزا دو ساله.