بهترین وکیل بین الملل در تهران در نوشتار اجرای اسناد خارجی در ایران به اهمیت و کاربرد اجرای اسناد خارجی در ایران پرداخته است.

بررسی ضرورت شناسایی و اجرای اسناد لازم الاجرای تنظیم شده در یک کشور خارجی در نظام حقوقی ایران

رویای جهانی شدن و ایجاد یک دهکده جهانی که ناشی از عزم و اراده کشور های آسیب دیده از آثار مخرب جنگ جهانی دوم، با هدف بازسازی کشور های خود به منظور برون‌ رفت از وضعیت بد اقتصادی که دامن آن کشور ها را گرفته بود سبب شد که این کشور ها در اولین گام اقدام به تاسیس صندوق بین‌ المللی پول و بانک جهانی کنند و با رشد سریع ارتباطات و نیاز به تعامل و همکاری میان کشور های مختلف در امر بازرگانی، ضرورت تاسیس نهادی جهت ساماندهی به ساز و کار بازرگانی و تجارت بین‌ المللی، احساس می شد که توافقات بین المللی کشور ها سبب تشکیل نهادی بین المللی تحت عنوان سازمان تجارت جهانی بین‌ الملل گردید و عمده اهداف این سازمان را میتوان به شرح ذیل برشمرد؛

 • بالابردن سطح کیفی و کمی زندگی مردمان کشور های عضو.
 • فراهم آوردن بستر اشتغال کامل در کشور های عضو.
 • رشد و توسعه تولید، تجارت بین المللی و بهینه بهره بردن از منابع جهانی.
 • دست یافتن به توسعه پایدار با هدف بهینه بهره‌ برداری کردن از منابع جهانی.
 • حفظ محیط زیست.
 • افزایش سهم کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه ‌یافته، از رشد تجارت بین‌ المللی.

جهت دریافت مشاوره در امور اجرای اسناد و دعاوی خارجی با گروه مشاوره تخصصی بین المللی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید

فراهم کردن تسهیل در روابط تجاری بین المللی از یک طرف در گرو وضع قوانین تجاری یكنواخت و از طرف دیگر نهاد حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشكل می باشد.

یكی از ابعاد یكنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یک شكل برای امکان اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در یک کشور خارجی است. بررسی نظام حقوقی كشور های مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشكلات اجرایی آن كه حاصل كنفرانس های جهانی می باشد در برداشتن قدم هایی در این راستا موثر است. باید همگام با این بسط رشد و توسعه روابط بین المللی در ابعاد مختلف از جمله در حوزه اقتصادی – بازرگانی، توانایی نظام قضایی ایران در اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در یک کشور خارجی در ایران برای جلب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی كشور های خارجی در جهت تضمین حقوق اتباع خود فراهم شود.

  اقامت آلمان از طریق کار

بررسی امکان اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در یک کشور خارجی در نظام حقوقی ایران

طبق قانون زمانی که با بروز اختلاف به آن دعوا در یک دادگاه داخلی رسیدگی شود و یکی از طرفین اختلاف به سند رسمی تنظیم شده در یک کشور خارجی استناد کند، دادگاه های ایران، به سند به دیده اعتبار اسناد تنظیم شده در مراجع صالح داخلی نگاه کرده و بنا به درخواست طرفی که به آن سند استناد کرده و در صورتی که امکان اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا بخواهند، رسیدگی می کند و در ایران قابلیت اجرای آن منوط به این است که موافق با نظم عمومی و اخلاق حسنه باشند. محاکم ایران اسناد تنظیم شده در کشور خارجی را از حیث اعتبار و تعارض نداشتن با نظم عمومی و اخلاق حسنه بررسی کرده و سپس اقدام به صدور حکم می نمایند.

نکته: قوانین مربوط به نظم عمومی، قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی است و نقض آن، نظم لازم برای حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا خانوادگی را بر هم می زند. اخلاق حسنه نیز بخشی از نظم عمومی است که هنوز به شکل قانون درنیامده و ضامن وجدان اجتماعی است.

دادگاه های ایران نیز امکان اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا را از حیث اعتبار و تعارض نداشتن با نظم عمومی بررسی می کنند و سپس حکم به اجرای آن صادر می نماید. نفوذ این اسناد منوط به همین بررسی و حکم است. در واقع نظارت محاکم داخلی بر امکان استناد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در یک کشور خارجی راه را بر روی اجرای اسنادی که مخالف نظم عمومی و قوانین یک کشور باشد می بندد.

جهت دریافت مشاوره در امور اجرای اسناد و دعاوی خارجی با گروه مشاوره تخصصی بین المللی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید

منظور از شناسایی و استناد به اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در یک کشور خارجی چیست؟

اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده از نهاد رسمی یک کشور خارجی (مبدا) در دادگاه های کشور دیگر (مقصد) از مباحث مطرح و چالشی در حقوق بین‌ الملل است. درباره امکان شناسایی و استناد به اسناد رسمی لازم الاجرا خارجی دو مساله مهم در حقوق بین‌ الملل خصوصی مطرح می‌ باشد؛

 اول – شناسایی یک سند خارجی: یعنی اینکه دادگاه یک کشور اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در یک کشور خارجی را با توجه به قوانین و مقررات کشور متبوع خود معتبر بداند و به رسمیت بشناسد. در واقع دادگاه داخلی اسناد رسمی لازم الاجرا خارجی را ابتدا با قوانین داخلی تطبیق می دهد و در صورت عدم مغایرت (عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و یا سبب جریحه دار شدن احساسات عمومی نباشد) آن را معتبر اعلام می کند و با احراز قطعیت و لازم الاجرا بودن سند دستور اجرا صادر می کند.

  سامانه میخک چیست؟

دوم – اجرای سند خارجی: یعنی اینکه از دادگاه یک کشور خواسته شود تا قابلیت استناد به اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در یک کشور خارجی و اجرای آن را مثل اسناد صادره از مراجع صالح داخلی، داخلی تلقی کند و دستور اجرای آن را صادر نماید.

اجرای اسناد تنظیم شده در یک کشور خارجی

بنا به نظر قانونگذار، اسناد رسمی لازم الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود. مگر اینکه مطابق قوانین ایران، امر به اجرای آن ها صادر شده باشد. محاکم ایران اسناد و احکام صادره در محاکم خارجی را از حیث اعتبار و تعارض نداشتن با نظم عمومی بررسی کرده و سپس حکم به اجرای آن صادر می کنند.

شرایط اجرای اسناد رسمی لازم الاجرای تنظیم شده در یک کشور خارجی در ایران

دادگاه های ایران برای اسناد تنظیم شده در کشور های خارجی همان اعتباری را در نظر می گیرند که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می‌ باشد. این اسناد رسمی لازم الاجرای صادره درکشور خارجی در صورت داشتن شرایط ذیل که به موجب قوانین خود یا معاهدات یا قرارداد های بین المللی دو جانبه یا چند جانبه، اسناد صادره شده در ایران نیز در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد استناد و اجرای اسناد معامله متقابل شده باشد، در ایران قابل اجرا هستند. مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری برای اجرا یا استناد یا عدم اجرای یا عدم استناد آن مقرر شده باشد؛

 1. سند رسمی لازم الاجرا، صادره از کشوری باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد ها، اسناد رسمی تنظیم شده در ایران در آن کشور معتبر و قابل استناد یا اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
 2. مفاد اسناد مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
 3. استناد و اجرای اسناد مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
 4. اسناد در کشوری که صادر شده لازم الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
 5. از مراجع صالح قضایی ایران حکمی مخالف اسناد صادر نشده باشد.
 6. رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد.
 7. اسناد راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
 8. دستور استناد و اجرای اسناد از مقامات صلاحیتدار کشور صادره کننده حکم صادر شده باشد.
 9. نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا کنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم شده است.

جهت دریافت مشاوره در امور اجرای اسناد و دعاوی خارجی با گروه مشاوره تخصصی بین المللی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید

مدارک مورد نیاز جهت استناد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرای تنظیم شده در یک کشور خارجی

 • مدارک شناسائی جهت اهراز هویت.
 • تصویر مصدق سند رسمی لازم الاجرای خارجی،که انطباق آن با اصل سند به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور تنظیم کننده سند در ایران گواهی شده باشد.
 • ترجمه مصدق سند رسمی لازم الاجرای خارجی.
 • تصویر مصدق دستور اجرای سند خارجی صادر شده توسط مقام صلاحیتدار خارجی.
 • تصویر مصدق گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور صادر کننده سند یا نماینده رسمی و کنسولی کشور صادر کننده سند در ایران مبنی بر صدور دستور استناد و اجرا سند رسمی لازم الاجرا خارجی.
 • تصویر مصدق گواهی امضاء نماینده سیاسی کشور خارجی صادر کننده سند لازم الاجرا، مقیم در ایران از طرف وزارت امور خارجه.

جهت دریافت مشاوره در امور اجرای اسناد و دعاوی خارجی با گروه مشاوره تخصصی بین المللی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید

منظور از اعتبار اسناد تنظیم شده در یک کشور خارجی چیست؟

اعتبار اسناد تنظیم شده در کشور خارجی، ناشی از حكمی است كه مطابق قانون بر آن حكومت می كند و تمام شرایطی كه مطابق قانون محل برای تشكیل آن لازم است رعایت شده و معتبر باقی بماند. اگر طبق قانون دادگاه با احراز صحت صدور اسناد لازم الاجرا خرجی، حكم دستور اجرا صادر كند، بنای اعتبار یک حکم خارجی گذاشته می شود و اگر آن سند را مغایر با قوانین داخلی بداند، بایستی تقاضا استناد و اجرای آن را رد نماید. که به این سبب سند اعتبار خود را از دست می دهد. به هر علت قانونی كه تنظیم شده در کشور خارجی، اعتبار خود را از دست بدهد، قابلیت اجرایی خود را نیز طبق قانون از دست خواهد داد. بطور کلی عواملی که سبب بی اعتباری یک حکم تنظیم شده در کشور خارجی و قابلیت اجرایی آن را زائل می کند. عواملی همچون؛

 1. مغایرت با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه.
 2. اسناد در کشوری که صادر شده، به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
 3. سند تنظم شده در کشور خارجی مربوط به اموال غیر منقول داخل ایران باشد.

جهت دریافت مشاوره در امور اجرای احکام و دعاوی خارجی با گروه مشاوره تخصصی بین المللی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان اجرای اسناد خارجی در ایران

تماس خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

نشانی دفتر وکالت موسسه مهر پارسیان در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل حقوق بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

اجرای اسناد خارجی در ایران اجرای اسناد خارجی در ایران اجرای اسناد خارجی در ایران اجرای اسناد خارجی در ایران اجرای اسناد خارجی در ایران اجرای اسناد خارجی در ایران اجرای اسناد خارجی در ایران اجرای اسناد خارجی در ایران اجرای اسناد خارجی در ایران اجرای اسناد خارجی در ایران اجرای اسناد خارجی در ایران اجرای اسناد خارجی در ایران اجرای اسناد خارجی در ایران اجرای اسناد خارجی در ایران اجرای اسناد خارجی در ایران اجرای اسناد خارجی در ایران اجرای اسناد خارجی در ایران اجرای اسناد خارجی در ایران اجرای اسناد خارجی در ایران اجرای اسناد خارجی در ایران اجرای اسناد خارجی در ایران اجرای اسناد خارجی در ایران اجرای اسناد خارجی در ایران 

5/5 - (20 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *