گواهینامه بین المللی افغانستان در ایران اعتبار دارد