با معرفی وکیل ارث ایرانیان خارج از کشور همراهتان هستیم.

وکیل ارث ایرانیان خارج از کشورایرانیان مقیم خارج از کشور معمولا دو حالت دارند. یا اینکه در محل سکونت فعلی خود شهروند و دارای تابعیت هستند. یا اینکه با یکی از انواع اقاما دائم با موقت در کشور دیگری زندگی می کنند. طبق قانون احوال شخصیه ایرانیان خارج از کشور مطابق قوانین ایران است.

احوال شخصیه چیست؟

اصطلاحی که حقوقدانان فرانسوی برای روابط اشخاص با یکدیگر و با جامعه برگزیده اند. اهلیت که به زاده شدن فرد برای او ایجاد می شود، بخشی از احوال شخصیه است. نحوه ازدواج، تقسیم ارث، نسب و تعاریفی از این قسم در موضوع قابل گنجاندن است.

نحوه ثبت ازدواج، شرایط حضانت فرزندان و طلاق، عده بعد از طلاق، میزان ارث در صورت فوت مورث، جملگی مباحثی هستند که در این نوشتار توسط بهترین وکیل بین المللی تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ایرانیان خارج از کشور در احوال شخصیه تابع کدام قانون هستند؟

بر اساس موادی از قانون مدنی و اصول قانون اساسی، ایرانیان خارج از کشور از لحاظ احوال شخصیه من جمله ارث و میراث تابع قوانین ایران هستند. حال ممکن است شخص تابعیت کشور دومی را هم داشته باشد. در این صورت هم دادگاههای کشور محل سکونت وی مجاز به تعیین تکلیف دعاوی طبق قوانین ایران هستند.

در صورت صدور رای موافق قوانین و مقررات ایران، حکم دادگاه خارجی در ایران قابل شناسائی و اجراست.

ماده 6 و 7  قانون مدنی

قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

  وکیل انحصار وراثت شمال تهران

اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

اصول 12 و 13 قانون اساسی ایران

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است. این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است. مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند. پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند. و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

تعیین تکلیف ارث ورثه غایب خارج از کشور

اگر تعدادی یا همه ورثه ساکن خارج از کشور باشند تکلیف ارث چیست؟ آیا امکان استخدام وکیل برای انحصار وراثت و تقسیم ارث به صورت غیابی وجود دارد؟

وکیل تخصصی ارث ایرانیان خارج از کشور پاسخ می دهد.

اول: ورثه مقیم خارج از کشور می توانند به وکیل دادگستری و یا نماینده، اجازه دخالت در امور موروثی خود را بدهند. برای اعطای وکالت به وکیل دادگستری و یا وکیل رسمی محضری، می توان به سفارت یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه و وکالت داد. با توجه به اجباری شدن ثبت نام اصحاب پرونده در سامانه الکترونیک قوه قضائیه و در صورت ثبت نام دیگر نیازی به مراجعه به سفارت نیست.

وکالتنامه الکترونیک تنظیم و به امضای طرفین می رسد. در این مورد می توانید با وکیل دادگستری در ایران مشاوره نمائید. موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان، با توجه به همکاری با وکلای بسیاری از کشورها، این مشکل را مرتفع نموده است.
شما می توانید با مراجعه به دفاتر وکلای همکار خارج از کشور، نسبت به اعطای وکالت اقدام نمائید.

دوم: طبق ماده 16 قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات دادگستری دادستان وظیفه حفظ حقوق ورثه غایب را دارد.

ماده 16 قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه

وظایف مدعیان عمومی دو قسم است – قضایی و اداری.
وظایف قضایی مدعی‌العموم به موجب قوانین اصول محاکمات مقرر است و وظایف اداری مدعی‌العموم عبارت از امور ذیل می‌باشد:

  منابع آزمون زبان

حفظ حقوق صغار و مجانین و غائب مفقودالاثر و حفظ ترکه متوفی در صورت غیبت یا معلوم نبودن ورثه یا بعضی از آنها.

برای اجرای وظایف اداری مدعیان عمومی در پارکه‌ها شعبه مخصوص به نام دفتر امور محجورین و تحریر ترکه تشکیل می‌گردد که کارکنان آن ممکن‌است از غیر مستخدمین دولت انتخاب شود طرز تشکیل و اداره امور دفتر مزبور و تأمین حق‌الزحمه کارکنان غیر مستخدم آن به موجب نظامنامه هیأت‌وزراء معین خواهد شد.

هر گاه مدعیان عمومی بخواهند در خارج از مقر مأموریت خود وظایف اداری خود را به وسیله امناء صلح یا حکام یا یکی از مأمورین شهرداری یا‌شهربانی انجام نمایند. مأمورین مزبوره مکلف هستند دستور مدعی‌العموم را به موقع اجرا بگذارند.

دادستان و دادگاه امور سرپرستی اموال بلاصاحب چه وظایفی به عهده دارند؟

ماده 20 قانون امور حسبی دخالت دادستان در امور حسبی را ناظر به مواردی دانسته که در قانون تصریح شده است. بنابراین خروج از این اختیارات خروج از قانون است. طبق ماده 327 قانون امور حسبی در صورتی که وراث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان برای اداره ترکه، دادگاه اقدام به تعیین مدیر ترکه خواهد نمود.

هر چند دفتر شعبه اموال بلاصاحب و بلاوارث امور مربوط به اموال متوفیان بلاوارث را انجام می دهد، و این وظایف ناشی از اختیاراتی است که قانون به دادستان محول نموده و هر چند ممکن است دادگاه بنا بر جهاتی احد از کارکنان آن شعبه را به سمت مدیر ترکه تعیین و منصوب نماید، لیکن این امر به این معنی نیست که دادگاه شعبه اموال بلاصاحب و بلاوارث را دارای یک شخصیت حقوقی بدانیم. این دادگاه به صورت قانونی وظایفی دارد که قانون امور حسبی پیش بینی نموده است. لذا می تواند برای یک یا تعدادی از پرونده ها مدیر ترکه تعیین نماید.

برای جستجوی بهترین وکیل ارث ایرانیان خارج از کشور چه باید کرد؟

انتخاب وکیل برای ایرانیان خارج از کشور بسیار آسان است. با مراجعه به وب سایت های معتبر ارائه خدمات حقوقی امکان انتخاب وکیل مهیاست. گروه وکلای مهر پارسیان با داشتن سالانه حدود 500 پرونده از ایرانیان خارج از کشور پیشتاز این موضوع است.

حسب اساسنامه مموسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان این اختیار به گروه وکلای مهر تفویض شده است. تا جائی که سفارت های بسیاری از کشورهای خارجی برای انتخاب وکیل موسسه مهر پارسیان را پیشنهاد می دهند.
در صورت نیاز به وکیل ارث برای ایرانیان خارج از کشور با ما تماس بگیرید.

  تحصیل رایگان در هلند

در صورت مصادره اموال موروثی در ایران چه باید کرد؟

رعایت قوانین آمره در حوزه قانون امور حسبی ضرورت دارد. طبق قانون تصدیق انحصار وراثت، مراجعه برای اموال موروثی برای ایرانیان خارج از کشور دارای مهلت است.

ماده 6 قانون تصدیق انحصار وراثت

اگر اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث که در تصرف دولت یا موسسات تجارتی و یا صرافی و غیره‌ و یا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و بیست سال نسبت بمال غیر منقول از تاریخ فوت مالک کسی به عنوان وراثت‌ ادعا ننماید دیگر ادعائی پذیرفته نخواهد شد و اموال مزبوره متعلق به دولت است که به مصرف موسسات خیریه برساند.
تبصره – موسسات تجارتی و صرافی و غیره و یا اشخاصی که اموال مجهول‌الوارث نزد آنها است مکلفند به وسیله پارکه‌های بدایت هر محل آن‌ اموال را تسلیم و یا تادیه به دولت نمایند.

پس طبق این ماده برای ادعای ارث درباره اموال منقول ده سال از تاریخ فوت فرصت داریم. این فرصت برای ملک و اموال متقول بیست سال تعیین شده است. در خارج از مهلت های مذکور ادعائی پذیرفته نخواهد شد. و مسلم است که این اموال به دولت تعلق خواهد گرفت.

در صورت مواجهه با این مشکل جهت مشاوره و ارائه راهکار با دفتر وکالت محمد رضا مهری تماس بگیرید.

اگر محجور خارج از ایران ساکن باشد برای دریافت حکم حجر چه باید کرد؟

اگر شخصی به واسطه بیماری دچار فراموشی شود چاره چیست؟ اگر اشخاص پیر یا سفیه و دیوانه خارج از کشور زندگی می کند برای درخواست حکم حجر چه باید کرد؟ آیا امکان اجرای حکم حجر دادگاه خارجی در ایران وجود دارد؟

برای مشاوره در موضوعات تخصصی اجرای حکم دادگاه خارجی در اران با گروه وکلای بین المللی مهر تماس بگیرید.

ماده 48 قانون امور حسبی

امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد‌ دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۸ قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر ‌کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است. لذا مفاد ماده ۵۴ قانون یاد شده با توجه به فلسفه وضع ماده صدر‌الذکر، منصرف از این موارد است…

  وکیل رفع ممنوع الخروجی

ماده 49 قانون امور حسبی

هر گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.

معرفی بهترین وکیل ارث ایرانیان خارج از کشور

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان

تماس خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

نشانی دفتر وکالت موسسه مهر پارسیان در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل حقوق بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل ارث ایرانیان خارج از کشور وکیل ارث ایرانیان خارج از کشور وکیل ارث ایرانیان خارج از کشور وکیل ارث ایرانیان خارج از کشور وکیل ارث ایرانیان خارج از کشور وکیل ارث ایرانیان خارج از کشور وکیل ارث ایرانیان خارج از کشور وکیل ارث ایرانیان خارج از کشور وکیل ارث ایرانیان خارج از کشور وکیل ارث ایرانیان خارج از کشور وکیل ارث ایرانیان خارج از کشور وکیل ارث ایرانیان خارج از کشور وکیل ارث ایرانیان خارج از کشور وکیل ارث ایرانیان خارج از کشور وکیل ارث ایرانیان خارج از کشور وکیل ارث ایرانیان خارج از کشور وکیل ارث ایرانیان خارج از کشور وکیل ارث ایرانیان خارج از کشور وکیل ارث ایرانیان خارج از کشور 

5/5 - (47 امتیاز)

4 دیدگاه ها

 • سلام
  اگه ملکی که ما داریم تو تهران و اصفهان حالا من و خواهرم ساکن آمریکا هستیم.
  پدر و مادرم فوت شدن و ملک ها دست سرایدار هست.
  به سرایدار گفتیم بزاره برا فروش ولی فهمیدیم اجاره میده ملک ها رو به توریست های خارجی دلار هم میگیره
  دیگه بهش اعتمادی هم نداریم
  ولی سند خونه و همه چی دست اونه
  اول اینکه چه جوری برای بیرون کردن سرایدار و گرفتن ملک اقدام کنیم و بعدش چه جوری ملک ها رو بفروشیم که بتونیم پولشو منتقل کنیم آمریکا
  دوم: هزینه وکیل برای پرونده ارث برای ایرانی ها خارج از کشور چه فرقی با ایرانی ها تو ایران داره
  سوم هزینه وکالت و انجام کار چقدر میشه و میشه از روی قیمت خود ملک بردارین؟

  • سلام و عرض احترام
   اینکه سند مالکیت در ید شما نیست مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
   بعد از دادن وکالت به وکیل رسمی دادگستری در ایران و طرح دعوی امکان اخذ استعلام از اداره ثبت جهت احراز مالکیت مورثین شما وجود داره
   امان قبول وکالت بدون پرداخت هزینه ها از سوی موسسه حقوقی مهر پارسیان وجود نداره و طبق قانون ما در محکوم به شریک نمیشیم چون تخلف از قانون وکالت هست.
   بعد از احقاق حق شما قطعا میتوان از محل فروش ملک هزینه ها رو دریافت کرد.
   از نحوه انتقال پول به خارج از کشور هم از صرافی های مجاز مشاوره بگیرید.

 • با سلام و تشکر از راهنمایی شما،
  شنیده‌ام قانونی در ایران وجود دارد که توسط دولت آمریکا هم پذیرفته شده، مبنی بر اینکه ایرانیان ساکن آمریکا مجاز هستند پول حاصل از فروش اموال به ارث رسیده در ایران را به طور قانونی به آمریکا منتقل کنند. آیا این موضوع صحت دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *